Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
po - pá : 8.00 - 16.00 hod
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky eshopu www.rybipelety.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Silvie
Marková se sídlem Žermanice 103, PSČ 73937, Česká Republika ,
identifikační číslo: 73290076, zapsané na Živnostenském úřadě Frýdek –
Místek pod ev.č. 380202-79052-00 (dále jen „prodávající“) upravují
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na
základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím
provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese
www.rybipelety.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím
rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.


1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
ustanoveními obchodních podmínek.


1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní
může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu
je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené
kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.


2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných
k přístupu do jeho uživatelského účtu.


2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující
svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu
je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku
se nepoužije.


3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení
cen jednotlivého zboží . Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané
hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží
nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného
rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít
kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o
nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém
rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.


3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),


3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a


3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně
jen jako „objednávka“).


3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i
s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující k platbě“. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající
neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí
elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“).


3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).


3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady
na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti či platební kartou /společnost Global Payments s.r.o. / ve
skladě prodávajícího na adrese Žermanice 103, 73937 Žermanice;
návštěvu je nutné domluvit předem na tel. č. 732 239 698
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1600239001/5500,
vedený u Raiffeisen Bank (dále jen „účet prodávajícího“);


4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
zboží.


4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto
není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti
uhradit kupní cenu zboží předem.


4.4. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena
splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.


4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní
platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání
příslušné částky na účet prodávajícího.


4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní
ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1
občanského zákoníku se nepoužije.


4.7. V případě přepravce Doprava na paletách s.r.o. je oprávněn prodávájící na
základě vystavené faktury,odeslané kupujícímu na emailovou adresu
uvedenou v objednávce, požadovat platbu předem na účet prodávájícího.
Cena dopravy je v tomto případě sjednána s kupujícím dopředu a také
kupujícím písemně odsouhlasena.


4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.


4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě
kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem
daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:


5.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo
přizpůsobeného jeho osobním potřebám,


5.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou
spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze
nenávratně smíseno s jiným zbožím,


5.1.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo
z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a


5.2. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode
dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme
zboží, nebo:


5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky
více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,


5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika
položek nebo částí, nebo


5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná
dodávka zboží po ujednanou dobu.


5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
uvedené v čl.5.2. obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy
může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří
přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující
zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího markova.silvie@gmail.com


5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu
prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je
zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.


5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. Chyba: zdroj odkazu nenalezen
obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od
kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající
je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a
nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu
dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží
odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.


5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží
kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva
mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li
k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.


6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.


6.4. V případě dopravce Doprava na paletách, s.r.o. je ceny dopravy vypočítána
dle objednaného množství krmiva a vzdálenosti – adresy, na kterou má být
zásilka doručena. Dopravné je kupujícímu sděleno písemně předem a musí
být také kupujícím písemně odsouhlaseno.


6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí
do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena
práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní
dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).


7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží kupující převzal:


7.2.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství / hmotnosti/,
jakož i jakosti, kterou prodávající či výrobce popsal


7.2.2. je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž
prodávající souhlasil nebo ke kterému se zboží obvykle používá


7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze,
které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.


7.2.4. délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud
není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem
převzetí zboží. Krmiva, konzervy, pamlsky a jiné jsou zbožím
podléhajícím rychlé zkáze a nevztahuje se na ně záruční lhůta 24
měsíců, ale výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv a je
uvedena na obalu


7.3. Ustanovení čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že
prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se
některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy
výslovně souhlasil.


7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla
vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba
neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu
vytkl oprávněně.


7.5. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména
osobně na adrese skladu krmiv Žermanice 103, 739 37 Žermanice, telefonicky
na čísle 732 239 698 či elektronickou poštou na adrese
markova.silvie@gmail.com.


7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za
vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.


8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu
prodávajícího markova.silvie@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla
vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.


8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.


8.5. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


8.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a
směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


8.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu
osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8.8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů
kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě
a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu
ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů
kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.


10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na
zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího
uvedenou v jeho objednávce.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva
podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany,
kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně
odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle
ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy (Řím I).


12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.


12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.


12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od
kupní smlouvy.


12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Silvie Marková, Žermanice 103, 73937
Žermanice, telefonní číslo: 732 239 698, adresa elektronické pošty:
markova.silvie@gmail.com . Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line
komunikace.


V Žermaniciích dne 15.1.2023 

 

           


 
Najdete nás :
Žermanice čp. 103
/pod hrází Žermanické přehrady/
Žermanice
PSČ 73937

 

Mapa:

Potřebujete poradit?
Silvie Marková
po - pá : 8.00 - 16.00 hod
© 2014-2023 Silvie Marková
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz